Kocatepe
Kocatepe
Sağmalcılar
+90 212 437 2200 Pzt - Cum 09:00 - 21:00 Kocatepe Mh. Şehir Parkı Cd. No. 19
+90 212 544 5656 Pzt - Cum 09:00 - 21:00 İsmetpaşa Mh. İsmetpaşa Cd. No. 39
Kredi Kartsız
Güvenli Ödeme
Kefilsiz
Size Güveniyoruz
12 Taksit
Ödeme İmkanı
Hemen Başvur

karayollari-trafik-kanunu

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

Karayolları Trafik Kanunu, karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri göstermek amacıyla 18.06.1985 tarihinde 2918 sayılı  çıkarılmıştır.

KURULLAR KURULUŞLAR KOMİSYONLAR GÖREV VE YETKİLERİ

KARAYOLU GÜVENLİĞİ YÜKSEK KURULU

Kurul, Başbakan’ın başkanlığında yılda iki defa toplanır. Trafik Hizmetleri Başkanlığınca hazırlanarak, Karayolları Trafik Güvenliği Kurulunca uygun görülen önerileri değerlendirerek karara bağlar ve kararlarının yaşama geçirilmesi için gerekli koordinasyon önlemlerini belirler. Kurulun sekreterya görevi, Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılır.

KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ KURULU

Kurul, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanının başkanlığında ayda bir toplanır. Trafik hizmetlerinin çağdaş ve güvenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla önerilen veya katılacak temsilcilerce önerilecek önlemlerin uygulanabilirliğini tartışarak karara bağlar.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Trafik Kanununa göre; araçları, araçlarda bulundurulması gerekli belge ve gereçleri, sürücüleri ve bunlara ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin, kurallara uyup uymadığını, trafik düzenlemelerinin ve çeşitli tesislerin yasa hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek.

Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek.

El koyduğu trafik kazalarında trafik kazası tespit tutanağı düzenlemek.

Trafik kazası sonucunda hastalanan veya yaralananların bakımlarını sağlayacak tedbirlerin,süratle alınmasına yardımcı olmak ve yakınlarına haber vermek.

Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek, sürücülerin belgelerini vermek, ülke çapında taşıtların ve sürücülerin sicillerini tutmak, teknik ve hukuki değişikliklerini işlemek, istatistiki bilgileri toplamak ve değerlendirmek.

Trafik kazalarının oluş nedenleri ile ilgili tüm unsurları kapsayan istatistik verileri ve bilgilerini toplamak, değerlendirmek, sonuçlarına göre gereken önlemlerin alınmasını sağlamak ve ilgili kuruluşlara teklifte bulunmak.

Hasar tazminatı ödemelerini hızlandırmak amacıyla sigorta şirketlerince istenecek gerekli bilgi ve belgeleri vermek,

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak önlemleri almak ve aldırmak,

Tüm karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek, projeleri incelemek ve onaylamak.

Trafik araç ve tekniğine ait görüş bildirmek, karayolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak.

Yapım ve bakımdan sorumlu olduğu karayollarında, İçişleri Bakanlığı’nın uygun görüşü alınmak suretiyle, yönetmelikte belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek.

Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve karayollarında gerekli önleyici teknik tedbirleri almak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kursları açmak ,özel sürücü kursu açılmasına izin vermek, bunları her safhada denetlemek.

Kurslarda eğitilenlerin sınavlarını yapmak, başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak.

Okul öncesi, okul içi ve okul dışı trafik eğitimini düzenleyen trafik genel eğitim planı hazırlamak ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak uygulamak.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamak.

Kazalarda yaralananların en kısa zamanda sağlık hizmetlerinden istifadelerini temin etmek üzere, karayolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak.

Her ilde trafik kazaları için eğitilmiş sağlık personeli ile birlikte yeteri kadar ilk ve acil yardım ambulansı bulundurmak.

Trafik kazalarında yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edilenlerden kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde ölenlerin kaytılarını turmak ve E.G.M’ne bildirmek

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak, muayene istasyonlarını denetlemek, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek.

Devletçe yaptırılacak olan yollar, tüneller gibi tesislerin şartnamelerini incelemek ve onaylamak.

Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında idari para cezası ve tutanak düzenlemek. .

TARIM ORMAN ve KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI

a) Orman yollarında; Trafik düzeni ve güvenliği açısından ana orman yolları ile gerekli görülen diğer orman yollarında işaretlemeler yaparak tedbirler almak ve aldırmak.

b) Köy yollarında ; Trafik düzeni ve güvenliği açısından gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak, tedbir almak ve aldırmak.

Yol güvenliğini ilgilendiren konulardaki; kavşak durak yeri, yol dışı park yeri, aydınlatma ve benzeri tesislerin projelerini incelemek ve gerekenleri onaylamak.

Yetkili birimlerce veya trafik zabıtasınca tespit edilen trafik kaza analizi sonucu, karayolu yapısı ve işaretlemeye dayalı kaza nedenleri göz önünde bulundurularak gerekli tedbirleri almak,

Kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerle köy yolları için verilen trafikle ilgili diğer görevleri yapmak.

Köy yolları için sayılan görev ve hizmetlerden zorunlu ve gerekli görülenler orman yolları için de uygulanabilir.

BELEDİYE TRAFİK BİRİMLERİ

Yapım ve bakımından sorumlu olduğu yolları trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak.

Gerekli görülen kavşaklara ve yerlere trafik ışıklı işaretleri, işaret levhaları koymak ve yer işaretlemeleri yapmak.

Karayolu yapısında ve üzerinde yapılacak çalışmalarda gerekli tedbirler almak, aldırmak ve denetlemek. Karayolunda trafik için tehlike teşkil eden engelleri gece veya gündüze göre kolayca görülebilecek şekilde işaretlemek veya ortadan kaldırmak.

Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak veya yapılmasını sağlamak.

İL ve İLÇE KOMİSYONLARI

İl sınırları içinde trafik düzeni ve güvenliği bakımından Yönetmelikte gösterilen konular ve esaslar çerçevesinde, illerde Vali veya yardımcısının başkanlığında, belediye, emniyet, jandarma, milli eğitim, karayolları ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna bağlı ilgili odanın temsilcileri; Valilikçe uygun görülen trafikle ilgili üniversite, oda, vakıf ve kamuya yararlı dernek veya kuruluşların birer temsilcisinden oluşan İl Trafik Komisyonu, ilçelerde kaymakamın başkanlığında, aynı kuruluşların yöneticileri veya görevlendirecekleri temsilcilerinin katıldığı İlçe Trafik Komisyonu kurulur.

Görev ve yetkiler: İl sınırları içinde mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak

Trafiğin düzenli bir şekilde akımını sağlamak bakımından alt yapı hizmetleri ile ilgili tedbirleri almak, trafikle ilgili sorunları çözümlemek, bütün ülkeyi ilgilendiren Trafik Güvenliği Yüksek Kurulunun müdahalesini gerektiren hususları İçişleri Bakanlığına iletmek.

Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği yönünden belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekil ve şartları, çalıştırılabileceği yerler ile güzergahlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek

Gerçek ve tüzel kişiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait otopark olmaya müsait boş alan, arazi ve arsaları geçici otopark yeri olarak ilan etmek ve bunların sahiplerine veya üçüncü kişilere işletilmesi için izin vermek. İl

Trafik Komisyonu kararları valinin onayı ile yürürlüğe girer. İl ve İlçe Trafik Komisyonu kararlarını bütün resmi ve özel kuruluşlar uygulamakla yükümlüdür. İlçe Trafik Komisyonu kararları, İl Trafik Komisyonunca incelenip vali tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
"Karayolları Trafik Kanunu" ile ilgili benzer konular

Diğer "Karayolları Trafik Kanunu" Konularını Okumak İster misiniz?

"Trafik Psikolojisi" ile ilgili testler

"Trafik Psikolojisi" Testlerini Çözmek İster misiniz?